Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten kunnen alleen tijdens de consultatie verstrekt worden en dus niet telefonisch aangevraagd worden. Een uitzondering hierop zijn de voorschriften die n.a.v. een consultatie (bijvoorbeeld na de resultaten van een bloedonderzoek) geschreven worden. Dit stemt overeen met de regels van het RIZIV en de Orde der artsen.

Zorg ervoor dat je tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt zodat je toekomt tot de volgende consultatie. Maak samen met uw arts afspraken binnen welke tijd dit moet gebeuren, om een goede opvolging te verzekeren. Vooraleer je naar de raadpleging komt, kan het nuttig zijn om te controleren hoeveel medicatie je thuis nog hebt.

Dit geldt niet alleen voor de voorschriften maar ook voor allerhande attesten en verwijsbrieven. Je arts kan enkel een ongeschiktheidsattest invullen als hij de patiënt ondervraagd én onderzocht heeft. Je huisarts mag ook enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.